Połączenia konstrukcji domów szkieletowych

Posadowienie


Drewnianą konstrukcję budynków szkieletowych można stawiać na płycie betonowej lub, w przypadku drewnianego stropu nad podpiwniczeniem - na ścianach fundamentowych. Posadowienie, płyta betonowa lub korona ścian fundamentowych, winno spełniać warunek równości i płaskości. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- 2 mm na długości ściany zewnętrznej budynku. Pomiar wypoziomowania podłoża należy dokonywać łatą o długości 2,0 m lub urządzeniem laserowym, z dokładnością do 1 mm. W przypadku niespełnienia powyżej określonych wymagań protokół odbioru posadowienia budynku winien określać sposób doprowadzenia powierzchni podłoża do stawianych wymagań .


Wysokość posadowienia


Budynki o konstrukcji drewnianej należy posadowić na takiej wysokości by elewacja i konstrukcja budynku nie były narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych (np. rozpryskujące się o grunt krople deszczu. Dla budynków o elewacji z sidingiem drewnianym lub winylowym, systemem dociepleń z wełny lub styropianu minimalna wysokość posadowienia od gruntu do poziomu stanu zerowego winna wynosić min. 20 cm, dla elewacji ceglanych - min. 15 cm.


Domy szkieletowe

Wysokość posadowienia 15cm


Domy szkieletowe

Wysokość posadowienia 20cm


Izolacja pozioma


Wszystkie drewniane elementy konstrukcji budynku, w szczególności podwaliny ścian, tak zewnętrznych jak i wewnętrznych, należy odizolować od bezpośredniego kontaktu z podłożem betonowym. Jako izolację należy stosować materiały izolacyjne w formie papy izolacyjnej lub folii budowlanej. Izolację należy wykonać z podwójnych pasków materiału izolacyjnego szerokości nie mniejszej niż szerokość podwaliny.


Izolacja pionowa


Wszystkie drewniane elementy konstrukcji, w szczególności elementy konstrukcji ścian i stropów, należy odizolować od bezpośredniego kontaktu z konstrukcjami murowanymi - np. kominy, ściany murowane dzielące budynki bliźniacze lub szeregowe. Jako izolację należy stosować materiały izolacyjne w formie papy izolacyjnej lub folii budowlanej.

Izolację należy wykonać z podwójnych pasków materiału izolacyjnego szerokości równej drewnianemu elementowi konstrukcji ściany czy stropu.


Domy szkieletowe

Uszczelnienie podwaliny


Izolacja pozioma


Wszystkie drewniane elementy konstrukcji budynku, w szczególności podwaliny ścian, tak zewnętrznych jak i wewnętrznych, należy odizolować od bezpośredniego kontaktu z podłożem betonowym. Jako izolację należy stosować materiały izolacyjne w formie papy izolacyjnej lub folii budowlanej. Izolację należy wykonać z podwójnych pasków materiału izolacyjnego szerokości nie mniejszej niż szerokość podwaliny.


Podwalina


Montaż konstrukcji budynku należy rozpoczynać od montażu podwaliny. Na podwaliny należy stosować elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo. Szerokość podwaliny winna być równa szerokości elementów konstrukcyjnych (słupków) ściany. Podwalinę należy zakotwić w podłożu za pomocą kotew metalowych. Kotwy należy osadzać w odległości nie mniejszej niż 120 cm. W narożnikach budynku kotwy należy osadzić w odległości nie większej niż 30 cm poza wewnętrzne lico ściany prostopadłej do tej, na której montuje się podwalinę


Domy szkieletowe nidzica

Montaż podwaliny


Domy szkieletowe mazury

Montaż podwaliny


Rodzaje konstrukcji ścian


Ściany zewnętrzne budynku mogą być wznoszone w konstrukcji platformowej lub balonowej.


Konstrukcja platformowa


Konstrukcja platformowa to konstrukcja, w której poszczególne elementy budynku - strop nad piwnicą, ściany parteru, strop nad parterem, ściany piętra itp. - wznosi się w kolejności zakończenia poszczególnych etapów budowy.


Domy szkieletowe olsztyn

Konstrukcja platformowa


Konstrukcja balonowa


Konstrukcja balonowa polega na montażu konstrukcji domu poprzez wzniesienie w pierwszej kolejności ścian zewnętrznych, Np. parteru i ścianki kolankowej lub piętra, z ciągłych słupków ścian zewnętrznych. Po wzniesieniu ściany zewnętrznej, parteru i wyższej kondygnacji, montuje się strop nad parterem. Konstrukcja balonowa ma zastosowanie szczególnie w przypadkach domów parterowych z użytkowym poddaszem ze ścianką kolankową.


Domy szkieletowe szczytno

Konstrukcja balonowa


Konstrukcja ściany zewnętrznej


Głównymi elementami ściany zewnętrznej są: pozioma podwalina, pionowe słupki i podwójny oczep górny. Słupki przenoszą obciążenia ze stropów i dachu na fundamenty. Do podwaliny, słupków i oczepów montuje się poszycie zewnętrzne i okładziny elewacyjne. Na ściany zewnętrzne należy stosować elementy konstrukcji o przekroju 38 x 140 mm. Szerokość elementu podyktowana jest grubością izolacji cieplnej ściany zewnętrznej. Osiowy rozstaw słupków uzależnia się od wielkości przenoszonych obciążeń; dla budynków mieszkalnych parterowych i parterowych z użytkowym poddaszem osiowy rozstaw słupków winien wynosić 60 cm, a dla budynków piętrowych 5 40 cm. W konstrukcji ściany zewnętrznej mogą się znajdować otwory drzwi zewnętrznych i otwory okienne. Konstrukcja ściany winna być pionowa. Pomiaru pionu ściany należy dokonywać łatą o długości 2,0 m lub urządzeniem laserowym, z dokładnością do 1 mm na długości łaty.


Domy szkieletowe mikołajki

Typowa konstrukcja ściany zewnętrznej


Podwalina i oczep ścian


Podwalina to poziomy element ściany, w dolnej jej części, przenoszący obciążenia ze słupków na niżej położony element konstrukcyjny budynku. Podwalina winna posiadać tę samą szerokość, co słupki ściany. Pod ściany parteru stawiane na płycie betonowej, należy stosować podwaliny impregnowane ciśnieniowo chemicznymi środkami ochrony drewna. Podwaline należy uszczelni na przewietrzanie. Oczep to poziomy element ściany, więczący górną część ściany, przenoszący obciążenia na słupki z wyżej położonych elementów konstrukcyjnych budynku - stropu, dachu. Oczep winien posiadać tę sama szerokość, co słupki ściany. Powszechnie stosuje się podwójny oczep; dolny służy do montażu słupków, górny do spięcia ścian kondygnacji i przenoszenia obciążeń z elementów konstrukcji wyższych kondygnacji. W przypadku, gdy belki stropowe wyższej kondygnacji lub krokwie są w osi słupków ściany lub z przesunięciem nie większym niż 50 mm w stosunku do słupka ściany - możliwe jest stosowanie pojedynczego oczepu ściany. Podwójny oczep, w narożnikach budynku i połączeniach ścian należy łączyć w sposób pokazany na rysunku.


Domy szkieletowe iława

Połączenie oczep z ściany wewnętrznej ze ścianą zewnętrzną


Domy szkieletowe pisz

Połączenie oczep z narożnika ściany zewnętrznej


Konstrukcja narożnika ściany zewnętrznej


Konstrukcję narożnika tworzą ściany zewnętrzne ustawione względem siebie pod kątem prostym. Narożnik należy dodatkowo wzmocnić dwoma słupkami; jeden zamyka narożnik zewnętrzny, drugi dla podparcia płyty gipsowej.


Domy szkieletowe ełk

Konstrukcja narożnika budynku


Lech bud kontakt

Szczegół narożnika


Konstrukcja otworu okiennego


Konstrukcję otworu okiennego tworzą dwie pary słupków po każdej stronie otworu. Wewnętrzne słupki stanowią oparcie dla nadproża, które zamyka otwór okienny w jego górnej części. Dołem otwór okienny zamyka parapet. Otwór okienny winien być większy, od przewidzianego projektem okna, o 20 mm z każdej strony otworu. W ścianach nośnych otwór okienny należy zwieńczyć nadprożem. Wielkość nadproża, uzależniona od szerokości otworu, winna być określona w projekcie.


Domy szkieletowe ostruda

Konstrukcja otworu okiennego


Konstrukcja otworu drzwiowego


Konstrukcję otworu drzwiowego tworzą dwie pary słupków po każdej stronie otworu. Wewnętrzne słupki stanowią oparcie dla nadproża, które zamyka otwór drzwiowy w jego górnej części. Otwór drzwi zewnętrznych winien być większy od przewidywanej wielkości drzwi o 50 mm na szerokości i 70 mm na wysokości. W ścianach nośnych otwór drzwiowy należy zwieńczyć nadprożem. Wielkość nadproża, zależna od szerokości otworu, winna być określona w projekcie.


Domy szkieletowe tanio

Konstrukcja otworu drzwiowego


Otwory okienne


Otwory okienne i drzwiowe w ścianach nośnych należy zwieńczyć nadprożami, które poprzez słupki ościeżnicy przenoszą obciążenia z dachu i stropów wyższych kondygnacji na ściany fundamentowe i fundamenty. Nadproża wymagają specjalnej konstrukcji złożonej z dwóch elementów ustawionych pionowo. Wysokość nadproża dobiera się w zależności od wielkości przenoszonych obciążeń i rozpiętości otworu.


Domy szkieletowe olsztynek

Konstrukcja otworów


Konstrukcja ścianki działowej nośnej


Konstrukcja ścianki działowej nośnej winna spełnia wymagania stawiane konstrukcji ścianki działowej. Nad otworami drzwiowymi należy wykonać nadproże. Wysokość nadproża należy dobrać w zależności od przenoszonych obciążeń i szerokości otworu.


Domy szkieletowe szczytno

Konstrukcja ścianki działowej nienośnej


Konstrukcja ścianki działowej nienośnej winna odpowiadać wymogom stawianym konstrukcji ścianki działowej. W ściankach działowych nienośnych, nad otworami drzwiowymi, nie są wymagane nadproża o wzmocnionej wytrzymałości. Rolę nadproża może spełniać pojedynczy element o przekroju stosowanym na podwalinę lub oczep. Usztywnienie konstrukcji otworu drzwiowego należy wykonać poprzez montaż usztywnień między słupkami ościeżą, a następnymi słupki ściany lub poprzez montaż dodatkowego słupka z każdej stronie otworu.


Domy szkieletowe iława

Konstrukcja ścianki działowej nienośnej


Połączenie ścianek działowych ze ścianą zewnętrzną


Łączenie ścianek działowych ze ścianą zewnętrzną należy wykonać poprzez przewiązki zamocowane pomiędzy słupki ściany zewnętrznej. Jednak takie rozwiązanie wymaga montażu dodatkowych elementów dla oparcie płyt gipsowych w narożnikach pomieszczeń. Innym sposobem połączenia ścianek działowych ze ścianą zewnętrzną jest montaż dodatkowych słupków w ścianie zewnętrznej zapewniających jednocześnie oparcie dla płyt gipsowych w narożnikach. Dodatkowe słupki muszą jednak mieć szerokość większą od szerokości słupków ścianki działowej.


Połączenie ścianek

Połączenie ścianek


Połączenie ścianek

Połączenie ścianek


Zasada połączenia ścianki działowej

Zasada połączenia ścianki działowej ze ścianą zewnętrzną poprzez przewiązki


Konstrukcja stropów winna odpowiadać wymogom

- statyki budynku
- izolacyjności akustycznej
Konstrukcja stropu składa się z belek stropowych i belek czołowych -belka prostopadła do belek stropowych stanowiąca zakączenie stropu oraz ewentualnych podciągów i poszycia. Belki czołowe i belki stropowe należy oprzeć na oczepach ścian. Oparcie belek stropowych na oczepie ściany zewnętrznej nie powinno być mniejsze niż 40 mm.
Wielkość i rozstaw belek stropowych winien określać projekt budynku. Połączenie drewnianych elementów stropu należy wykonać za pomocą łączników - gwoździ, śrub lub złączy metalowych według zasad przedstawionych w projekcie.
Konstrukcję stropu należy zabezpieczyć przed skrzypieniem podłogi izolując płytę poszycia od belek stropowych. Jako izolacje można stosować piankę polietylenową grubości min. 0,5 cm, lub uszczelki gumowe czy filcowe.
Płytę poszycia do belek stropowych należy montować zgodnie z wymogami przedstawionymi w części poświęconej zasadom montażu płyt poszycia. Konstrukcja stropu musi spełniać wymogi izolacyjności akustycznej.
Konstrukcja stropu winna być pozioma. Pomiaru poziomu stropu należy dokonywać łatą o długości 2,0 m lub urządzeniem laserowym, z dokładnością do 1 mm na długości łaty. W stropie mogą się znajdować otwory na schody.


Konstrukcja stropu

Konstrukcja stropu międzykondygnacyjnego


Strop międzykondygnacyjny

Strop międzykondygnacyjny z poszyciem podłogi


Konstrukcja otworu na schody


Wielkość otworu określa projekt.
Otwór tworzy się przez wycięcie belek stropowych, które, za pomocą wsporników belek, należy zawiesić na wymianie. Gdy wymiar otworu (prostopadły do belek stropowych) nie przekracza 120 cm, można stosować pojedynczy wymian o przekroju równym przekrojowi belki stropowej. Natomiast, jeżeli wymiar przekracza 120 cm, należy stosować podwójny wymian. Przekrój elementów wymianu winien odpowiadać przekrojowi belki stropowej. Jeżeli wymiar otworu (równoległy do belek stropowych) przekracza 80 cm krawędzie otworu należy wzmocnić dodatkową belką stropową. Gdy wielkość otworu przekracza 320 cm (prostopadle do belek stropowych) lub 200 cm (równolegle do belek stropowych) należy wykonać obliczenia konstrukcyjne określające wielkość wymianu i krawędzi otworu.


otworu w stropie

Zasady konstrukcji otworu w stropie


Wręby


W słupkach nośnych głębokość wrębu nie może przekraczać jednej czwartej szerokości słupka. W słupkach nienośnych głębokość wrębów nie może przekraczać dwóch piątych szerokości słupka.
W przypadku wykonywania wrębu w oczepie ściany,oczep należy wzmocnić blachą stalową przybitą do jego czoła.


Otwory wręby

Otwory wręby


Otwory wiercone


W słupkach ścian nośnych otwory wiercone można wykonywać do średnicy dwóch piątych szerokości słupka, przy zachowaniu minimum jednej piątej szerokości słupka od krawędzi. W słupkach ścian nienośnych otwory wiercone można wykonywać do średnicy trzech piątych szerokości słupka, przy zachowaniu minimum jednej piątej szerokości słupka od krawędzi.

W przypadku wykonywania wrębów lub otworów wierconych większych niż wspomniano powyżej, słupki należy wzmocnić dodatkowymi nakładkami na odcinku ok.- 60 cm w obie strony od wrębu lub otworu.


Wręby w słupkach

Wręby w słupkach ścian


otwory wiercone w belkach

Wręby i otwory wiercone w belkach stropowych


Dach krokwiowy


Dach, w którym elementem konstrukcyjnym są tylko krokwie nazywamy dachem krokwiowym. Dach taki stosować można przy małych rozpięto ciach. Przekrój i osiowy rozstaw krokwi winien wynikać z obliczeń konstrukcyjnych. Krokwie należy oprzeć i zakotwić w koronie ścian zewnętrznych. W zależności od rozwiązań, w górnej części dachu krokwie mogą opierać się o deskę kalenicową lub o krokiew naprzeciwległą.


Oparcie krokwi

Oparcie krokwi na oczepie ściany


Wysokość krowi

Oparcie krokwi na desce kalenicowej


Wysokość krowi


W budynkach z otwartą przestrzenią dachową w budynkach z poddaszem nieużytkowym, wysokość krowi wynika bezpośrednio z obliczeń konstrukcyjnych. W budynkach z poddaszem użytkowym wysokość krokwi jest uzależniona nie tylko od obliczeń konstrukcyjnych, lecz także od grubości izolacji cieplnej w połaci dachu. W dachach bez poszycia minimalna wysokość krokwi winna odpowiadać minimalnej grubości izolacji cieplnej spełniającej normowe wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dla stropodachów nad ogrzewanymi poddaszami. W przypadku montażu poszycia na połaci dachu, wysokość krokwi należałoby zwiększyć o grubość szczeliny wentylacyjnej zapewniającej wyprowadzenie wilgoci Z poddasza poza obręb budynku. Jednak zapewniając szczelinę wentylacyjną, można nie podnosić wysokości krokwi, montując ruszt od spodu krokwi, a przestrzeń między elementami rusztu wypełniając dodatkową warstwą izolacji cieplnej. W ten sposób można zachować wysokość krokwi i zapewnić odpowiednią grubość izolacji cieplnej w połaci dachu. Innym rozwiązaniem może być montaż rusztu na krokwiach (równolegle wzdłuż krokwi), które gwarantują przestrzeń dla szczeliny wentylacyjnej przy zachowaniu grubości izolacji cieplnej na całą wysokość krokwi. Jednak to rozwiązanie wymaga wcześniejszego, przed montażem rusztu, założenia folii wysokoparoprzepuszczalnej na całej połaci dachu.


Wymagania dla poszycia stropów, ścian i dachów


Poszycie stropów, ścian i dachów domów, wykonywanych na budynkach o lekkiej konstrukcji szkieletowej, z płyt drewnopochodnych spełnia następujące funkcje: - usztywnia konstrukcję stropów, ścian i dachu, - podnosi izolacyjność akustyczną przegrody, - stanowi podkład pod okładzinę zewnętrzną, - izoluje budynek przed działaniem temperatury i wilgoci. Powyższe wymagania zapewniają drewnopochodne materiały płytowe odporne na działanie wilgoci - płyta OSB/3, płyta wiórową V-100 lub sklejka wodoodporna. Ponadto na zewnętrzne poszycie ścian można stosować płyty gipsowo-włóknowe. Na poszycia nie należy stosować surowych desek. W przypadku stosowania desek - deski winne być suszone komorowo i strugane.


Zasady montażu płyt

Zasady montażu płyt poszycia stropu


płyta wiórową V-100

Zasady montażu płyt poszycia ścian


Wymagania dla poszycia stropów

Zasady montażu płyt poszycia dachu


wysokość krokwi

źródło : www.budujzdrewna.pl